Facebook Watervrienden Valkenswaard
Renovatie

Update 16 september 2018

Afgelopen vrijdag 14 september hebben we het genoegen gehad om een rondje door het zwembad te mogen maken.
Alles ziet er echt mooi uit, we kunnen niet wachten tot er weer water in de bak zit en we zwemles kunnen gaan geven.
De schade van de verzakking is nog te zien, maar er wordt hard gewerkt om medio november toch echt open te kunnen gaan. Helaas later dan gepland en gehoopt, maar het ziet er naar uit dat we medio november toch gaan halen.
Zorg dat je ons blijft volgen op Facebook en de website en zegt het voort, zegt het voort. Mond op mond gaat nog steeds het snelst en daarmee bereiken we het grootste publiek. Tegen de tijd dat het zwembad open gaat zal dat ook in de (plaatselijke) media te lezen zijn.
Het hele complex staat nog steeds gepland om gereed te zijn in juli 2019.

      

 

_______________________________________________________________________________________________________________________________

 

Update 19 juli 2019

Binnenbad zwembad De Wedert circa acht weken later open dan gepland
De renovatie van zwembad De Wedert vordert gestaag, maar niet zonder slag of stoot. Renovaties
in het algemeen -en zeker van een zwembad in het bijzonder-, zijn niet zonder risico’s, maar het
geheel onverwacht instorten van een deel van de originele fundering heeft de gemeente niet
kunnen voorzien. Voor de bouw van de nieuwe sporthal moest er dicht tegen de oude fundering
worden gegraven en dat is niet zonder risico. Ondanks het treffen van diverse maatregelen en het
uitvoeren van de noodzakelijke inspecties, ging het op het achterste deel ter hoogte van het kleine bad toch nog mis. De oude fundering scheurde af met de nodige gevolgen van dien. Technisch perfect op te lossen, maar het kost wel extra tijd. Als direct gevolg van dit incident en een aantal
noodzakelijke bouwkundige aanpassingen houdt de gemeente er alvast rekening mee dat het zwembad circa acht weken later open zal gaan dan oorspronkelijk gepland. Naar verwachting gaat het binnenbad nu medio november open. Gebruikers van het zwembad en zwemverenigingen zijn
van de vertraging op de hoogte gebracht. Voor wat betreft de renovatie waren de werkzaamheden voorzien in de zomermaanden, dus
buiten het seizoen om, zodat de verenigingen die het binnenbad veelvuldige gebruiken minimale hinder zouden ondervinden. Wethouder Geldens: “ Het is een flinke tegenvaller die we moeten incasseren, bouwkundig is het allemaal niet heel spannend, maar het kost wel extra tijd en dat is
vooral voor de gebruikers bijzonder onplezierig. Toch verwachten we te kunnen rekenen op begrip.”

Oplevering eind maart 2019
De oplevering van het volledige multifunctionele sportcomplex De Wedert komt vooralsnog niet in gevaar. Volgens wethouder Geldens is de geplande oplevering ondanks het incident dat heeft plaatsgevonden, nog altijd voorzien einde maart 2019.

 

____________________________________________________________________________________________________
Start renovatie 


Op maandag 19 Februari 2018 start de renovatie van het zwembad.
Concreet betekent dit:
- de kantoren, horeca en hal verdwijnen, na september 2018 zijn deze voorzieningen er weer,
- de kleedkamers blijven in gebruik tot de nieuwe klaar zijn, dit zal ook zijn zodra de zwemlessen in september weer starten
- het zwembad is tijdens deze eerste stap gewoon te bereiken via de huidige ingang.
- tijdens deze periode (februari-mei)  is het niet mogelijk om uw kind te zien zwemmen, er komen deze periode kijkdagen. Deze data komen te hangen op de publiactiekar, worden gedeeld op de website (agenda en nieuws) en op Facebook.
- de zwemlessen worden gegeven tot eind mei 2018, daarna is het zwembad tot september gesloten.

Binnenkort ontvangen alle leden een brief over de sluiting.

====================================================================
VOORWOORD WATERVAL DECEMBER 2017

Eindelijk!!
Valkenswaard, dit wordt 'm dan: de nieuwe Wedert

VALKENSWAARD - Het multifunctionele sportcomplex op Den Dries is in het voorjaar van 2019 klaar. 

De handtekeningen zijn gezet, de schop kan eindelijk in de grond. In het voorjaar van 2019 beschikt Valkenswaard op Den Dries over een geheel nieuwe sporthal, kleedkamers, kantoorruimten en fysiotherapiepraktijk en een volledig opgefrist zwembad De Wedert. Eyecatcher in het plan is het moderne centrale horecagedeelte. Dat verbindende element is voorzien van grote ramen en geeft uitzicht op zowel de sporthal als het binnenbad.  

Verdiept

De nagelnieuwe sporthal wordt iets verdiept aangelegd en is dankzij de afmetingen van 28x48x7 voor alle sportclubs bruikbaar. Van het binnenbad blijft alleen de kenmerkende kapconstructie overeind en de binnenbak zelf, het interieur wordt gerenoveerd. Het buitenbad krijgt een bescheidener opknapbeurt. Wel wordt het net zoals het binnenbad voorzien van elektrolyse, waardoor de bekende 'chloor-ogen' tot het verleden zullen behoren.  

De (ver)bouwwerkzaamheden vinden vanaf het voorjaar van 2018 gefaseerd plaats, zodat de verenigingen en gebruikers er zo min mogelijk last van ondervinden. In maart worden eerst wat bijgebouwen gesloopt. Het binnenbad is rondom de zomervakantie wekenlang gesloten. Het buitenbad wordt aangepakt in de koude maanden. Uiterlijk in april 2019 moet alles zijn opgeleverd. Via de website en de Facebook pagina worden jullie op de hoogte gesteld van alle vorderingen.

=====================================================================

EINDELIJK OP DE VALREEP VAN 2017

Na een lange tijd van stilte (waarbij achter de schermen wel heel hard werd gewerkt) is het eindelijk zo ver!!!
De contracten zijn getekend enhet nieuwe zwembad is een feit.
Klik hier voor meer informatie

 

================================================================

Artikel 6 januari 2017

Alles op een rij!

De nieuwe sporthal op Den Dries in Valkenswaard wordt groter dan in het oorspronkelijke plan en in het buitenbad van De Wedert komt toch elektrolyse voor zoutwater in plaats van chloor, zoals ook het binnenbad dat krijgt.
Vele malen prettiger voor de huid en ogen. In het Programma van Eisen zijn de opgestelde wensen en ambities van alle verenigingen verwoord. Er dient voldoende ruimte te worden geboden aan de aannemers om met slimme clustering van ruimten of andere kostenbesparende oplossingen, de wensen en eisen op een flexibele wijze te vertalen. De totale kosten voor de nieuwe sporthal en de renovatie van de binnen- en buitenbaden komen daarmee in totaal uit op 8,2 miljoen euro. Een kleine 1,7 miljoen meer dan tijdens het eerste besluit in 2015.
De volgende stappen moeten nu doorgelopen worden:
• Openbare inschrijving
• Voorlopige selectie van 5 aannemers
• Twee dialoog-rondes om de plannen zo goed mogelijk af te stemmen op de wensen
• Selectie van de aannemer met het beste ontwerp
• Voorlopige opdracht
• Definitieve opdracht
• Definitief ontwerp
De definitieve opdracht moet voor de zomervakantie 2017 bekend zijn!

Als dit lukt, kunnen we met de eerste bouwwerkzaamheden in januari 2018 starten. Het zwembad sluit dan in juni 2018!

We houden jullie hiervan op de hoogte!
Maarten van Gerven, voorzitter

 

 

Twee keer in de krant 24 en 25 november 2016

 

 

Artikel 5 oktober 2016

Uitstel renovatie zwembad Graag willen wij jullie duidelijkheid geven over de huidige stand van zaken van de renovatie van het zwembad.

De Gemeente heeft nog geen aannemer kunnen vinden voor het huidige pakket van eisen. De aannemers hebben als belangrijkste reden gegeven dat het programma van eisen (PvE) niet bij het budget paste, dat de risico’s te hoog waren en dat er onvoldoende ruimte was voor de aannemer om zaken aan te passen. De gemeenteraad heeft via het college de projectgroep gevraagd te onderzoeken hoe het precies zit en welke mogelijkheden er zijn. De scenario’s zijn nu als volgt: 1) Uitvoering volgens bestaand Programma van Eisen maar nu met meer ruimte voor eigen inbreng aannemer 2) Uitvoering volgens aangepast Programma van Eisen 3) Uitvoering sporthal en instandhouding van het zwembad voor 20 jaar. Nu ligt er een college voorstel om te kiezen voor scenario 1 (uitvoering huidige PvE). Het is nog even afwachten of het 4 of 11 oktober in het college komt om tot een besluit te komen. De verwachting is dat oplevering 2018 zal worden. Als het raadsbesluit is genomen zijn er 4-6 maanden nodig voor een nieuwe aanbesteding en vervolgens nog 4-6 maanden voor realisatie. De afspraak is om bij sluiting van het zwembad wederom te streven naar sluiting rondom de zomervakantie (met paar weken ervoor en erna) maar dan dus waarschijnlijk in de zomer van 2018. Aan de hand van deze gegevens kunnen er nu wijzigingen onstaan in onze planning. Denk aan diplomazwemmen en wedstrijden. Wij zijn dat nu aan het bekijken en zullen u zo snel mogelijk informeren via de website, facebook en de volgende waterval!
Voor evt. vragen kunt u ons bereiken via: voorzitter@watervriendenvalkenswaard.nl.
Maarten van Gerven, voorzitter

 
Eerdere artikelen 2015 en 216:

Artikel 4 Renovatie Definitieve vormgeving!

De aanbesteding met betrekking tot het nieuwe sportcentrum gaat eind deze maand een nieuwe fase in. Dan moeten de definitieve plannen van de aannemers ingeleverd zijn.
In ongeveer 5 weken worden er door verschillinde commissies naar gekeken. Deze zijn op gedeeld in de gunningscommissie en een drietal subgunningscommissies. Deze commisie beoordeeld op de volgende onderdelen: Ruimtelijke en functionele kwaliteit, stedenbouwkundige en architectonische kwaliteit en duurzaamheid en exploitatielasten. De beoordeling van de subgunningscommissies wordt door de gunningscommissie integraal overgenomen. Op basis van deze beoordelingsresultaten wordt een gunningsadvies samengesteld! Dat wil zeggen dat er begin Juni een beslissing valt over de definitieve uitvoering/vormgeving van het nieuwe Valkenswaardse Sporcentrum!
Op diverse manieren proberen wij jullie op de hoogte te houden. Bij de kassa kuntu zicht inschrijven zodat u per email op de hoogte gehouden wordt! Maar ook via de social media: www.watervrienden-valkenswaard.nl www.facebook.com/WatervriendenValkenswaard zullen wij u zo goed en snel mogelijk op de hoogte houden.

 

Artikel 3 Vragenronde!

Naar aanleiding van de presentaties van fysiotherapie Van Hoof, de gemeente Valkenswaard en de sportverenigingen op vrijdag 27 november zijn de aannemers met veel informatie huiswaarts gekeerd! Niet veel later zijn er door de bouwteams diverse inspectierondes geweest om de technische staat van het te renoveren gebouw in kaart te brengen.
Met al de verzamelde gegevens zijn ze samen met hun adviseurs en architecten begonnen om het ruimtelijke plan en het technische plan samen te voegen. Om van daaruit de eerste ideeën op papier te zetten.
Op Donderdag 14 januari is een vragenronde ingelast. Voor iedere aannemer de kans om hun visie op het plan met ons te delen. Om de eerste schetsplannen te tonen. En duidelijkheid te krijgen op hun vragen; Hebben we het goed begrepen? Zijn we op de goede weg?
De werkgroep heeft de aannemers één voor één ontvangen. De ideeën waren allemaal op een eigen manier uitgewerkt...van echte schetsen tot reële uitgewerkte ideeën. Mooi om al die creativiteit te zien! Alle vragen die zijn gesteld, genoteerd en collectief beantwoord, zodat iedereen vanuit eenzelfde basis kan werken.
Een ding is zeker... onze insteek om er een centrum van te maken met een eigen hart, een plek waar we ons allemaal thuis voelen is duidelijk binnen gekomen.
Begin april is de definitieve inschrijving....Tot dan!

 

Artikel 2 Stappen zetten! 

In de paar weken die, sinds het vorige bericht, voorbij zijn gegaan is er weer veel gebeurd. 

Het project is officieel, nationaal, op de markt gezet. Uit deze inschrijvingen zijn op basis van een puntensysteem 5 aannemers uitgekozen. Het zijn partijen die zich de afgelopen jaren reeds bewezen hebben in het bouwen van sporthallen maar het belangrijkste voor ons: het renoveren van zwembaden.

Vrijdag 27 november zijn de betreffende aannemers samen met hun huisarchitecten, op uitnodiging van de gemeente, bij ons op het zwembad geweest. Kan je zeggen, ik ben een hele mooie ervaring rijker. Ze  kwamen zich niet presenteren… maar wij…de verenigingen kregen de kans om onszelf voor te stellen aan diezelfde aannemers. Een unieke gelegenheid om onze wensen kenbaar te maken.

Norman Uhlenbusch heeft, als vertegenwoordiger van de gebruikers van de nieuwe sporthal, een mooie voorzet gegeven wat voor hen belangrijk is. Ikzelf had de eer om namens de gebruikers van het zwembad het woord te nemen. Alle wensen en eisen zijn natuurlijk allemaal terug te vinden in het bestek. Een gevoel is heel moeilijk op papier te zetten, maar het is wel goed overgekomen. Het is zo belangrijk dat er een sportcentrum komt voor alle inwoners van Valkenswaard. Het moet een eigentijds ontwerp worden met een boodschap. Iedereen die wil bewegen moet zich welkom voelen! Ieder op zijn niveau! 

Het is ze ook duidelijk dat de nieuwe horeca een hele belangrijke spil in het geheel is. Dat is de plek waar iedereen samenkomt. Samen nagenieten! Het moet een thuisgevoel hebben! Een plek voor iedere vereniging, sporter maar vergeet aub alle vrijwilligers niet! Die zijn onmisbaar! 

Alle betrokkenen zijn huiswaarts gekeerd met de juiste boodschap!  
Bouw een sportcentrum met een eigen ik! 

Ik wens jullie, namens het gehele bestuur, een heel voorspoedig, gelukkig, sportief maar vooral een gezond 2016!

Groet Maarten 

 

Artikel 1  Sportcentrum Valkenswaard

Door projectleider Bert van Valburg is alles in een stroomversnelling geraakt. Er is een werkgroep samengesteld met alle toekomstige gebruikers van het nieuwe sportcentrum. Vele scenario’s zijn bedacht en getoetst aan de haalbaarheid en met het gekozen scenario zijn we aan. 

Ik ga jullie meenemen naar het project “Sportcentrum Valkenswaard”. Via een nieuw te realiseren, gezamenlijke entree komen we in een grote hal. Deze geeft toegang tot de nieuwe sporthal, nieuwe horeca, nieuwe kantoren, toegang naar een praktijkruimte van een fysiotherapeut en natuurlijk naar ons eigen zwembad. De nieuwe horeca staat centraal tussen de hal, de sporthal, het binnenzwembad en het buitenzwembad. Vanuit deze plek heeft u zicht op alle sporters.
Het wordt een grote gezellige ruimte voor de toeschouwers maar ook voor de sporters om naderhand gezellig na te praten. Een heerlijk plekje! Kortom een modern complex waar sportprestaties, sportbeleving en een actieve leefstijl naast elkaar kunnen en mogen bestaan.

Het is zo uitgekiend dat alle Valkenswaardse sporters valide en minder valide er terecht kunnen. Ons zwembad ondergaat een gehele metamorfose. Kassa, kleedhokjes, kleedkamers, sanitair, douches worden gemoderniseerd en ook het peuterbad en het wedstrijdbad worden geheel opnieuw betegeld. Van de chloordampen zijn we eindelijk af, want voor de behandeling van het badwater wordt vanaf dan gebruik gemaakt van zoutelektrolyse i.p.v. chloor. Veel minder schadelijk voor de mens en het milieu.

Al met al een heel omvangrijk project met een complexe tijdplanning. 


Overzicht onder voorbehoud: Start werkzaamheden 1 januari 2017 Sluiting binnenbad begin juni t/m eind september 2017 Behoud opening buitenbad 1 mei – 1 september 2017 Oplevering totale project begin 2018. Wat dit concreet betekent voor de lessen zal later gecommuniceerd gaan worden, uiteraard gaan we proberen om lesuitval tot een minimum te beperken. Daarover later meer.

Maarten van Gerven

 

Renovatie

Echt waar!” Na uren, dagen, maanden..... nee jaren van overleg zijn we eruit.
“Sportcentrum Valkenswaard” is geboren!
En ik kan met trots zeggen, het wordt geweldig! 

 

Op dit speciale stukje op onze website gaan we jullie op de hoogte houden van de renovatie van ons zwembad.
Wij zijn ook te vinden op Facebook! Ook daar zullen we regelmatig updates plaatsen.

 

 

"Pimp de Wedert.nl"

Door de zwemverenigingen De Watervrienden en Tempo is een gemeenschappelijke initiatief in het leven geroepen om geld in te zamelen voor elektronische tijdwaarneming, een digitaal scorebord e.d. 
Door beide zwemverenigingen is onder hun leden een prijsvraag uitgeschreven om een pakkende naam te bedenken voor dit initiatief.
De winnende slogan voor dit initiatief is: "pimp de wedert.nl"